Ben Kamp

Dit is de site van Ben Kamp. Hij is OR-specialist en houdt zich al bijna 30 jaar bezig met medezeggenschap. Eerst als adviseur en later ook als cursusleider en trainer. Daarnaast schrijft hij over medezeggenschap.

Ben is opgeleid als werktuigbouwkundige ingenieur (HTS, productietechniek) en A&O-deskundige (Arbeids- en organisatiedeskundige bij arbodienstverlening, SIOO). Hij volgde verscheidene colleges aan de Universiteit Twente en behaalde het Kort-hoger-onderwijsprogramma Bedrijfskunde (Open Universiteit).

“Ik hecht veel waarde aan autonomie. Het is belangrijk dat mensen invloed willen en kunnen uitoefenen op zichzelf, hun omgeving, situatie en toekomst. In bedrijven is dat niet anders. Invloed is denkbaar op het taak-, functie-, team- en ondernemingsniveau.

Medezeggenschap betreft invloed uitoefenen op wat er in het bedrijf of instelling gebeurd; het gaat om beïnvloeding door medewerkers van de plannen van management en bedrijfsleiding. In essentie draagt de bemoeienis van ondernemingsraden bij aan beter beleid, vergroot het draagvlak voor plannen en maakt deze implementeerbaar.”

”In de kern gaat het om zelfstandigheid, invloed en ontplooiing van medewerkers voor een goed en prettig (werkzaam) leven. Autonomie, participatie en medezeggenschap maken overleg en dialoog mogelijk in relatie tot andere belanghebbenden in de onderneming.
Naar mijn mening is medezeggenschap onderdeel van en smeerolie in het Rijnlands model.”

Uitgangspunten
Bij onze activiteiten hanteren we enkele uitgangspunten. U mag van ons verwachten dat wij:

  • Aantoonbaar blijk geven van vakbekwaamheid;
  • Een open houding hebben;
  • Ons in relatie tot anderen gelijkwaardig en coöperatief opstellenen.

In geval van scholingsactiviteiten zijn twee praktische doelen richtinggevend voor ons
handelen. Onze trainingen of cursussen zijn:

Leerzaam:

Het gaat er om dat de deelnemers met nieuwe inzichten, nieuwe ervaringen en goede
voornemens uit de training komen om medezeggenschap inhoud en vorm te geven.
Het algemene en achterliggende leerdoel is: meer en betere invloed uitoefenen op het beleid van de onderneming door vertegenwoordiging van de belangen van het personeel
in het overleg met de bestuurder, voor het goed functioneren van de onderneming in al zijn doelstellingen;

Leuk:

Betreft een fijne sfeer, goede verhoudingen alsook afwisselende werkvormen en
werkwijzen.

Naast trainingen in eigen beheer is Ben ook freelance trainer voor andere bureaus.

Ben Kamp voldoet aan kwaliteitscriteria die de beroeps- en branchevereniging (BVMP en BVMZ) hebben gesteld en staat ingeschreven in het Register MZ-opleiders;

www.bvmp.nl
www.mz-opleiders.nl