Begeleiding van de OR

We komen naar u toe als de training van de OR, een OR-commissie of enkele OR-leden beter op locatie kan plaatsvinden. Juist in gevallen waar de deelnemers hun functioneren in de praktijk willen verbeteren kan dat de voorkeur krijgen.

Hier volgen een paar voorbeelden:
Training arbocommissie

De arbocommissie wil meerdere leersessies in het bedrijf zelf, om het OR-werk beter in de vingers te krijgen. De samenwerking met de preventiemedewerker en de eigen commissievergaderingen zijn onderdeel van de training.

Training van het DB

De voorzitter, secretaris en hun plaatsvervangers willen begeleiding bij het leidinggeven aan de OR in de praktijk. In een drie dagdelen verspreid over een kwartaal praktiseren zij het leidinggeven zonder macht met tussentijds ‘huiswerkopdrachten’ De ambtelijk secretaris draait mee.

Ondersteuning bij de RI&E

Een werkgroep met OR-leden en medewerkers bereiden zich voor op de risico-inventarisatie en evaluatie. Wij gaan naar het bedrijf en spreken over de opzet van de RI&E en de rol van de OR. De deelnemers experimenteren met de RI&E en het plan van aanpak door zelf in een deel van het bedrijf de risico’s te inventariseren en daarna te wegen.

Vergaderen in de praktijk

De OR wil meer invloed uitoefenen en efficiënter vergaderen. Na overleg met de OR en de bestuurder begeleiden wij enkele OR-vergaderingen en bezien de impact door observatie tijdens de overlegvergadering. Gezamenlijk worden verbeterpunten bepaald en er volgt een tweede vergadercyclus met weer ‘training on the job.

Werkwijze

Overleg over de wensen van de klant en de aard van de opdracht
Opstellen en uitbrengen offerte
Overleg over de leerwensen en het programma
Beoordeling van een conceptprogramma door de klant. Verwerking van eventuele op- en aanmerkingen tot een definitief programma
Uitvoering van het programma of traject
Nazorg

Voorbeeldprogramma's